Наукова діяльність

   В останні роки напрямок ініціативної науково-дослідної роботи кафедри: взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами; використання фізичних методів для аналізу лікарських засобів.

   В межах кафедральної ініціативної науково-дослідницької тематики співробітниками кафедри в останні роки проводяться такі роботи:

  1. дослідження методів вимірювання параметрів електромагнітного, зокрема, лазерного, випромінювання, яке застосовується в біології та медицині;
  2.  взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами;
  3. методи вимірювання енергетичних, просторових та часових характеристик лазерного випромінювання;
  4. використання фізичних методів для аналізу лікарських засобів;
  5. математичне моделювання біологічних об’єктів;
  6. молекулярне моделювання структури перспективних органічних сполук;
  7. теорія и практика прийму та обробка оптичних сигналів;
  8. методи управління та організації навчального процесу з урахуванням динамічного обновлення сучасної вищої освіти;
  9. використання плазми тліючого розряду з порожнистим катодом з метою створення нових джерел УФ випромінювання.

    За результатами наукових досліджень співробітниками кафедри видані монографії:

Монографії

Живой организм и электромагнитные поля : монография / Тиманюк В.А., Ромоданова Э.А., Животова Е.Н. – Х. : изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2004. – 260 с.
В монографії розглянута одна із центральних проблем біофізики – взаємодія живих організмів з природними та штучними електромагнітними полями, а також власне випромінювання організму. Особлива увага приділена використанню електромагнітних полів в медицині та фармації.
Для наукових працівників, лікарів, фармацевтів, біофізиків та біохіміків.

Прямые и обратные задачи теплопередачи в лазерной технике и метрологии : монография / Н.Г. Кокодий, В.А. Свич, В.А. Тиманюк и др. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 240 с.
В монографії розглянуті завдання про нагрівання залізних мішеней (пластин, стрічок, тонких дротів) лазерним випромінюванням та принципи побудови теплових пристроїв для вимірювання просторово-енергетичних, часових та поляризаційних характеристик випромінювання, заснованих на вирішенні обернених завдань теплопередачі.

Measurement of anisotropic dielectrics on microwaves. Theoretical analysis, devices, methods / A.V.Strizhachenko− Monograph.− Lambert Academic Publishing. −Germany. − 2011. −282 р.
Монографію присвячено розробці фізичних принципів, математичного апарату та вимірювального комплексу для визначення електричних характеристик широкого класу ізотропних і анізотропних матеріалів без їх руйнування, та створенню нових пристроїв на основі анізотропних матеріалів. Запропоновано нові методики визначення компонентів тензору діелектричної проникності, головних напрямків, коефіцієнтів діелектричних втрат уздовж головних напрямків, осей еліпсоїду діелектричних проникностей оптично прозорих та непрозорих одновісних кристалів із тетрагональною та гексагональною кристалографічною системою симетрії. Створено та реалізовано автоматизований вимірювальний комплекс, який сумісно з оригінальним програмним забезпеченням дозволяє визначати усі вищеперелічені параметри кристалів у мікрохвильовому діапазоні.

   Підсумовуючи досягнення, слід відзначити, що на протязі останніх 15 років співробітниками кафедри було опубліковано понад 200 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних журналах та більше 350 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів.

Print Friendly, PDF & Email