Наука

   В останні роки напрямок ініціативної науково-дослідної роботи кафедри: взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами; використання фізичних методів для аналізу лікарських засобів.

   В межах кафедральної ініціативної науково-дослідницької тематики співробітниками кафедри в останні роки проводяться такі роботи:

  1. дослідження методів вимірювання параметрів електромагнітного, зокрема, лазерного, випромінювання, яке застосовується в біології та медицині;
  2.  взаємодія електромагнітного випромінювання з речовиною та біологічними об’єктами;
  3. методи вимірювання енергетичних, просторових та часових характеристик лазерного випромінювання;
  4. використання фізичних методів для аналізу лікарських засобів;
  5. математичне моделювання біологічних об’єктів;
  6. молекулярне моделювання структури перспективних органічних сполук;
  7. теорія и практика прийму та обробка оптичних сигналів;
  8. методи управління та організації навчального процесу з урахуванням динамічного обновлення сучасної вищої освіти;
  9. використання плазми тліючого розряду з порожнистим катодом з метою створення нових джерел УФ випромінювання.

    За результатами наукових досліджень співробітниками кафедри видані монографії:

Монографії

Частотно-розподільні пристрої для систем супутникового зв'язку / Олександр В. Стрижаченко, Сергій М. Шульга, Анатолій О. Звягінцев – Монографія − Lambert Academic Publishing. − Germany. − 2018. − 62 с.
Монографію присвячено розробці смугасто-пропускаючих пристроїв для радіотелекоммунікаціонних систем. Для вирішення завдань електромагнітної сумісності та ущільнення приймально-передавальних каналів систем супутникового зв'язку в НВЧ діапазоні розроблено оригінальні вузькосмугові малогабаритні смугасто-пропускають пристрої на основі волноводно - діелектричних резонаторів із анізотропними матеріалами. Основні застосування: генератори НВЧ з малим рівнем шумів, преселектори НВЧ приймачів, вимірювальна апаратура, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.

Вимірювання параметрів мікро- і наночастинок оптичними методами / Микола Кокодій, Станіслав Погорєлов, Володимир Тіманюк− Монографія.− Lambert Academic Publishing. −Germany. − 2018. −76с.
При розв’язанні багатьох задач фізики, хімії, біології, екології, фармації, техніки необхідно визначати розміри та оптичні властивості твердих або рідких частинок. Існує багато методів розв’язання таких задач – методи оптичної та електронної мікроскопії, седиментації, фотоседиментації та інші. Найбільш поширені оптичні методи, які мають переваги перед іншими: некоштовна вимірювальна апаратура, невелика тривалість вимірювань, легкість автоматизації вимірювань та обробки результатів.
У книзі описані дві групи оптичних методів. В одній з них вимірюються параметри поляризації випромінювання, що розсіяне частинками та форма індикатриси, в іншій – досліджується спектральна залежність інтенсивності випромінювання, що проходить крізь середовище. Розглянуті методи обробки результатів вимірювань, запропоновані алгоритми і комп’ютерні методи визначення розмірів і комплексних показників заломлення мікро- і наночастинок.
Книга призначена для фахівців, що працюють зі середовищами, які містять малі частинки, а також у галузях атмосферної оптики, екології, біології, медицини, фармації та ін.

Прямые и обратные задачи теплопередачи в лазерной технике и метрологии : монография / Н.Г. Кокодий, В.А. Свич, В.А. Тиманюк и др. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 240 с.
В монографії розглянуті завдання про нагрівання залізних мішеней (пластин, стрічок, тонких дротів) лазерним випромінюванням та принципи побудови теплових пристроїв для вимірювання просторово-енергетичних, часових та поляризаційних характеристик випромінювання, заснованих на вирішенні обернених завдань теплопередачі.

Measurement of anisotropic dielectrics on microwaves. Theoretical analysis, devices, methods / A.V.Strizhachenko− Monograph.− Lambert Academic Publishing. −Germany. − 2011. −282 р.
Монографію присвячено розробці фізичних принципів, математичного апарату та вимірювального комплексу для визначення електричних характеристик широкого класу ізотропних і анізотропних матеріалів без їх руйнування, та створенню нових пристроїв на основі анізотропних матеріалів. Запропоновано нові методики визначення компонентів тензору діелектричної проникності, головних напрямків, коефіцієнтів діелектричних втрат уздовж головних напрямків, осей еліпсоїду діелектричних проникностей оптично прозорих та непрозорих одновісних кристалів із тетрагональною та гексагональною кристалографічною системою симетрії. Створено та реалізовано автоматизований вимірювальний комплекс, який сумісно з оригінальним програмним забезпеченням дозволяє визначати усі вищеперелічені параметри кристалів у мікрохвильовому діапазоні.

Живой организм и электромагнитные поля : монография / Тиманюк В.А., Ромоданова Э.А., Животова Е.Н. – Х. : изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2004. – 260 с.
В монографії розглянута одна із центральних проблем біофізики – взаємодія живих організмів з природними та штучними електромагнітними полями, а також власне випромінювання організму. Особлива увага приділена використанню електромагнітних полів в медицині та фармації.
Для наукових працівників, лікарів, фармацевтів, біофізиків та біохіміків.

   Підсумовуючи досягнення, слід відзначити, що на протязі останніх 15 років співробітниками кафедри було опубліковано понад 200 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних журналах та більше 350 тез доповідей на наукових конференціях різних рівнів.

   Протягом останніх п’яти років працівниками кафедри було захищено дві докторські (доц. Погорєлов С.В. та доц. Стрижаченко О.В.) та одна кандидатська (викл. Баранник М.О.) дисертації. Найближчим часом планується захист ще однієї кандидатської дисертації викладачем кафедри Фроловою Н.О.

   З повним переліком наукових та навчально-методичних праць, опублікованих працівниками кафедри фізики у 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роках та працівниками кафедри фармакоінформатики у 2017, 2018-2019 роках можна ознайомитись перейшовши за посиланням.

Print Friendly, PDF & Email