Навчально-методична література

Кафедра фізики активно підтримала політику ректорату, спрямовану на створення сучасної навчально-методичної бази. Творчій потенціал колективу кафедри втілився у виданні навчально-методичної літератури, із якої слід відзначити:


Підручники

Физика : учебник/ Тиманюк В.А. – Х. : Основа, 1996. – 464 с.
У підручнику у лаконічній формі викладений курс загальної фізики та наданий короткий огляд фізичних методів аналізу лікарських засобів. Кожен тематичний розділ доповнений тематичними завданнями з розв’язком.
Для студентів фармацевтичних ВНЗ та фармацевтичних факультетів медичних ВНЗ.

Биофизика : учебник для студ. вузов / В.А. Тиманюк, Е.Н. Животова. – Х.: изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 704 с.
Підручник включає теоретичний матеріал, приклади розв’язання типових завдання для самостійного розв’язання та питання тестового контролю за усіма розділами курсу «Біофізика». Теоретичний матеріал чітко та логічно викладений. Особлива увага приділена зв’язку біофізики з фармацевтичними та медичними науками.
Призначений для студентів фармацевтичних та медичних вищих навчальних закладів.

Биофизика : учебник / В.А. Тиманюк, Е.Н. Животова. – 2-е изд. – К.: ИД «Профессионал», 2004. – 704 с.
Підручник містить теоретичний матеріал, приклади типових завдань, завдання для самостійного розв’язання та питання тестового контролю за всіма розділами курсу «Біофізика». Особлива увага приділена зв’язку біофізики з фармацевтичними та медичними науками.
Рекомендовано для студентів фармацевтичних та медичних вищих навчальних закладів.

Biophysics : Textbook for pharmaceutical and medical students / V.A. Timaniuk, E.N. Zhivotova. – Kh. : PH of NUPh, 2007. – 704 p.
Підручник включає теоретичний матеріал, приклади розв’язання типових завдань для самостійного розв’язання та питання тестового контролю за усіма розділами курсу «Біофізика». Теоретичний матеріал чітко та логічно викладений. Особлива увага приділена зв’язку біофізики з фармацевтичними та медичними науками.
Призначений для студентів фармацевтичних та медичних вищих навчальних закладів.

Biophysics : textbook for students of higher schools / V. Timanyuk, E. Zhivotova, I. Storozhenko. – Kh :NUPh : Golden Pages. 2011. – 576 p.
Підручник охоплює основні проблеми сучасної біофізики. Особлива увага приділена питанням біофізики, необхідним у професійній діяльності майбутніх провізорів та лікарів. Підручник містить теоретичний матеріал, приклади розв’язання типових задач, задачі для самостійного розв’язання та питання тестового контролю за всіма розділами курсу «Біофізика». Однією з основних рис підручника є ясне і логічне викладення матеріалу.
Підручник призначений для студентів фармацевтичних та медичних ВНЗ та факультетів, які навчаються на англійській мові.

Математичне моделювання у фізиці : підручник для студентів вищих навч. закл. / А.В. Дегтярьов, М.Г. Кокодій, В.О. Маслов, В.А. Свіч. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 388 с.
У підручнику зібрані завдання з загальної фізики, при розв’язанні яких доцільне використання комп’ютера. Наведено тексти MATCAD, у яких демонструється процес розв’язання завдань. Частина завдань пропонується студентам для самостійної роботи. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів фізико-математичних спеціальностей денного та дистанційного навчання.

Медична та біологічна фізика : підручник для студ. вищих мед. (фарм.) навч. заклад. / О.В. Чалий, Я.В. Цехмістер, Б.Т. Агапов, В.О. Тіманюк та ін. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 528 с.
У підручнику висвітлено найважливіші аспекти медичної та біологічної фізики у відповідності до вимог кредитно-модульної системи начання та програми, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України. Підручник призначається для студентів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти України III-IV рівнів акредитації, а також викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться сучасним станом медичної та біологічної фізики.

Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія : підручник / Е.І. Личковський, В.О. Тіманюк, О.В. Чалий та ін. ; за ред. Е.І. Личковського, В.О. Тіманюка. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 464 с.
У підручнику подається суть організації функціонування біологічних об’єктів на клітинному, тканинному рівні та організму в цілому. Розглядається природа йонного обміну, біоелектрогенезу, біомеханіки м’язового скорочення і системи кровообігу, сучасних фізичних методів аналізу. Підручник компактний, відповідає вимогам Болонської системи освіти.
Для студентів вищого фармацевтичного закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Вища математика : підручник / Е.І. Личковський, П.Л. Свердан, В.О. Тіманюк, О.В. Чалий ; за ред. Е.І. Личковського, П.Л. Свердана. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 632 с.
У підручнику викладено теорію границь, диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних, інтегральне числення, моделювання процесів диференціальними рівняннями, теорію ймовірностей, аналіз варіаційних рядів, методологію оцінювання та статистичної перевірки гіпотез, основи дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу. Матеріал представлено у світлі його застосування для аналізу фармацевтичної та медико-біологічної інформації. Значна увага приділена практиці розв’язання типових задач, графічного представлення та аналізу результатів. Подано завдання для самоконтролю, вправи для аудиторної та домашньої роботи, а також довідкові матеріали.
Для студентів вищого фармацевтичного закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
Для іноземних студентів фармацевтичних і медичних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Аппаратная косметология : учебник / Башура А.Г., Тиманюк В.А., Новиков В.П., Ромаданова Э.А., Кран А.С., Алексеева М.А. – Х. : Основа, 2014. – 368 с.
У даному виданні описано вплив фізичних факторів електромагнітної, механічної та термічної природи на організм людини. Розглядаються як сучасні, так і класичні методи апаратної косметології: їх загальна характеристика, механізм дії, косметичний ефект, показання та протипоказання до за-стосування. Наведені методики проведення процедур апаратної косметології. Наведена загальна характеристика обладнання та принципів його роботи.
Посібник призначений для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей «Технології парфумерно-косметичних засобів», для співробітників косметологічних установ, а також буде цікавим широкому колу читачів.

Биофизика, физические методы анализа и метрология : учебник для студ. вузов / В.А. Тиманюк, Э.А. Ромоданова, Н.Г. Кокодий, Н.А. Фролова, Е.Н. Животова. – Х. :НФаУ : Оригинал, 2016. – 440 с.
Підручник містить теоретичний матеріал, приклади розв’язання типових задач, задачі для самостійного розв’язку і питання тестового контролю для всіх розділів курсу «Біофізика, фізичні методи аналізу і метрологія». Особливої уваги надано зв’язку біофізики, фізичних методів аналізу і метрології з фармацевтичними і медичними науками.

Медична та біологічна фізика. Підручник / С.В. Погорєлов, Е.О. Ромоданова, Р.Р. Османов, В.О. Тіманюк. – Харків., – 2019.
У підручнику представлені основні питання медичної і біологічної фізики: структура і функціонування біомембран, природа біоелектрогенезу, особливості кровообігу, проблеми фізичних властивостей біологічних тканин і власних фізичних полів живого організму, а також можливості їх використання у методах діагностики і терапії. Обговорюються первинні механізми дії фізичних чинників (звукових коливань, електричних і магнітних полів, іонізуючої і неіонізуючої радіації) на живі організми.
Підручник рекомендований для студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів; також він може бути корисним для студентів широкого спектру спеціальностей, а також викладачам і всім, хто цікавиться питаннями медичної і біологічної фізики.

Навчальні посібники

Руководство по лабораторным работам по электротехнике / В.А. Тиманюк, Ю.И. Гребенюк, И.В. Шевченко. – Х. :УкрФА, 1993. – 176 с.
Посібник складено відповідно програми курсу електротехніки та містить короткі теоретичні відомості по темі, опис лабораторного устаткування, методику та порядок проведення експерименту, а також вимоги щодо офор-млення результатів, що надасть студентам можливість самостійно підготуватися до виконання лабораторної роботи.

Математична статистика / Ф.Г. Дягілева. – Х. : Основа, 1998. – 64 с.
У навчальному посібнику наведені задачі та вправи з курсу математичної статистики. Всі розділи містять основний довідниковий матеріал, необхідний для розв’язування задач. Містить приклади розв’язання типових завдань.
Для студентів фармацевтичних і медико-біологічних факультетів, які вивчають дисципліну «Математична статистика».

Метрологія і стандартизація : навч. посібн. для студ. фарм. ВНЗ і факультетів / О.Л. Сугачов, В.О. Тіманюк, Б.Ф. Горбуненко. – Х. : вид-во УкрФА, 1999. – 59 с.
У навчальному посібнику розглянуті основи метрології як науки про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності, а також засоби досягнення потрібної точності; приведені основні відомості про еталони та зразкові засоби вимірювання, способи передачі розмірів одиниць від еталонів зразковим, а від них робочим засобам вимірювань; розглянуті методи та засоби вимірювань; приведені основні відомості щодо стандартизації, Державної метрологічної служби України.
Навчальний посібник рекомендується для використання студентами та аспірантами фармацевтичних і медичних ВНЗ, а також фахівцями цих галузей.

Вища математика : навч. посіб. / Ф.Г. Дягілева, Г.В. Жиронкіна, В.О. Тіманюк, Б.Ф. Горбуненко. – Х.: вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2001. – 84 с.
Основна мета посібника – організація самостійної роботи студентів. Навчальний посібник вміщує основні розділи математичного аналізу. Вміщено необхідний теоретичний матеріал та завдання для самоконтролю засвоєного матеріалу.
Для студентів фармацевтичних та медичних спеціальностей денного та дистанційного навчання.

Біофізика : навч. посібн. для студ. фар мац. вищ. навч. закл. / В.О. Тиманюк, О.М. Животова. – Х. : вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2001. – 204 с.
Посібник складено відповідно до програми курсу біофізики для студентів фармацевтичних та медичних ВНЗ. Включено теоретичний матеріал, приклади розв’язання типових задач, питання тестового контролю за всіма розділами курсу, список літератури.
Рекомендовано студентам для самостійної підготовки за курсом «Біофізика».

Електротехніка з основами електроніки : навч. посібн. для студ.технол. спец. фарм. закладів освіти / Л.М. Вінник, О.Л. Сугачов, В.О. Тиманюк, Т.О. Сугачов. – Х. : вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2002. – 156 с.
Навчальний посібник включає основні питання програм курсу «Електротехніка з основами електроніки» для не електротехнічних спеціальностей. Містить основні поняття щодо постійного і змінного струмів. Розглянуто основні співвідношення послідовного і паралельного з’єднань реактивностей, однофакторні трансформатори, нелінійні і трифазні ланцюги. Висвітлено питання електричних вимірювань та їх похибок.
Розглянуто основні питання, пов’язані з напівпровідниковими приладами та їх застосуванням, а також деякі електронні та фотоелектронні прилади.
Посібник призначений для вивчення курсу електроніки з основами електроніки студентами технологічних спеціальностей фармацевтичних вузів, а також може бути корисним для студентів фармацевтичних технікумів.

Теорія ймовірностей і статистичні методи обробки результатів спостережень : навч. посіб. для студ. вищих фарм. та мед. закладів III-IV рівнів акр. / Б.Ф. Горбуненко, Ф.Г. Дягілева, Г.В. Жиронкіна та ін. – Х. : вид-во НфаУ : Золоті сторінки, 2002. – 188 с.
Наведено основні теоретичні положення і формули, надано детальні розв’язки типових задач, вміщено задачі для самостійного розв’язання, які супроводжуються відповідями та вказівками. Велика увага приділяється застосуванню методів математичної статистики для обробки результатів хімічних експериментів та медико-біологічних досліджень.
Призначається для самостійного виконання практичних завдань для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів медичних ВНЗ денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів» : навч. посібн. для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти / Колектив авторів НФаУ. – Х.: НФаУ, 2003.
Збірка тестових завдань видана з метою дати відповіді на незрозумілі питання, допомогти студентам у підготовці до іспитів.
Питання у збірці наводяться за блоками дисциплін – хімічні, медико-біологічні, фармацевтичні, інженерні, економічні та технологічні. У другій частині збірки наведені вірні відповіді на питання з короткими відповідями.

Біофізика та медична апаратура. Ч 1. Приклади функціональної діагностики серцево-судинної системи людини : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / В.Є. Доброва, В.О. Тіманюк. – Х. : вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2004. – 200 с.
Розглянуті біофізичні основи фізіологічних процесів у серцево-судинній системі, надані найпростіші технічні відомості, що лежать в основі будови сучасної медичної апаратури функціональної діагностики, та медико-клінічні базові аспекти методів оцінки діагностичної інформації.

Економетрія : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Жиронкіна, В.О. Тіманюк. – Х. : вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2004. – 224 с.
У навчальному посібнику розглянуті основні завдання економічних досліджень та розв’язання їх за класичним методом найманших квадратів (МНК). Розглянуті особливості економетричного моделювання у разі порушення передумов МНК. Описані способи вилучення наслідків цих порушень. Наведені приклади побудови і застосування економетричних моделей.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання.

Лабораторный практикум по курсу «Биофизика» : учеб.пособ. для студ. вузов / В.А. Тиманюк, Н.А. Фролова, Н.Г. Кокодий и др. – Х. : изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 184 с.
Лабораторний практикум складений у відповідності з програмою курсу «Біофізика» для фармацевтичних ВНЗ. У посібнику наведений опис лабораторних робіт, що виконується студентами на кафедрі фізики. Окрім того, включені короткі правила з техніки безпеки, а також необхідні для виконання робіт довідкові матеріали та таблиці.
В описі кожної лабораторної роботи містяться короткі теоретичні відомості, необхідні для виконання роботи, перераховані прилади та приладдя, за допомогою яких виконуються лабораторні роботи, а також зазначений порядок їх виконання. Наприкінці кожної лабораторної роботи наведені контрольні питання для самопідготовки.

Біофізика та медична апаратура : навч. посібник. – Х. : ВД «Професіонал», 2006. – 200 с.
Розглянуто біофізичні основи фізіологічних процесів у серцево-судинній системі, надані найпростіші технічні відомості, що лежать в основі будови сучасної медичної апаратури функціональної діагностики, та медико-клінічні базові аспекти методів оцінки діагностичної інформації.

Вища математика. Ч. 2 : Лінійна алгебра : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Жиронкіна, Ф.Г. Дягілева В.О. Тіманюк, Б.Ф. Горбуненко. – Х. : вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2008. – 272 с.
Навчальний посібник вміщує розділи лінійної алгебри, передбачені програмами для підготовки бакалаврів природничих та економічних спеціальностей. Коротко викладені основні положення теорії матриці, дослідження і розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь, перетворень векторів на площині і в просторі, аналітичної геометрії, стосовно прямої і площини, ліній та поверхонь другого порядку.
Наведено приклади розв’язування типових та тематичних задач, вправи для самостійної роботи з відповідями.
Рекомендовано для студентів денного та заочного навчання.

Higher mathematics : Handbook for students of higher schools / V. A. Timaniuk, F. G. Dyagileva. – Kh. :NUPh : Colden Pages, 2010. – 128 p.
Зміст навчального посібника відповідає програмі з вищої математики для студентів фармацевтичних ВНЗ і факультетів. Посібник містить матеріал за темами: функції однієї змінної, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і математична статистика. Автори приділяють увагу як теоретичному матеріалу, так і розв’язанню практичних задач.
Посібник призначений для студентів фармацевтичних і медичних факультетів.

Компьютерное моделирование в курсах физики и биофизики :учебн. пособ. для студ. высш. учебн. завед. / В.А. Тиманюк, Н.Г. Кокодий, Ю.М. Пенкин, А.А. Рыжов, В.А. Жук. – Запорожье : изд-во ЗГМУ, 2010. – 520 с.
У посібнику зібрані завдання з загальної фізики та біофізики, при вирішенні яких доцільно використання комп’ютера. Для цього застосовується математична система MATHCAD. Наведено тексти програм MATHCAD, в яких демонструється процес вирішення завдань. Частина завдань пропонується студентам для самостійного рішення.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, перш за все −фармацевтичних, медичних та біологічних спеціальностей денного і дистанційного навчання, для яких математичні та фізичні дисципліни не є профільними.

Спектроскопические методы в биофизике, биологии и медицине : пособие для студентов с тестами и задачами / Б.Г. Емец, Э.А. Ромоданова, В.А. Тиманюк. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 116 с.
Книга присвячена спектроскопічним методам, що використовуються на даний час біофізиками і медиками для дослідження властивостей та параметрів органічних і неорганічних речовин, важливих для нормального функціонування живого організму.
Посібник призначений для студентів, аспірантів, фахівців, які освоюють спектроскопічні методи дослідження в біології, біотехнології, медицині.

Physical methods of analysis : Manual for students of higher schools / V. Timaniuk, M. Kaydash, E. Romodanova. – Kh. :NUPh : Colden Pages, 2012. – 192 p.
Навчальний посібник охоплює основні сучасні фізичні методи аналізу, які є необхідними в професійній діяльності майбутніх спеціалістів в галузі фармації, медицини та біології, та містить всю необхідну довідкову інформацію згідно з програмою курсу. До характерних особливостей навчального посібника належить зрозуміле та послідовне викладення теоретичного матеріалу, наявність контрольних запитань до кожного розділу курсу, а також задач, розв’язання яких наведено у кінці посібника.
Посібник призначений як для студентів фармацевтичних та медичних вищих навчальних закладів і факультетів, які навчаються англійською мовою, так і для тих, хто бажає розширити обсяг знань та вдосконалити свої вміння та навички у цій сфері.

Вища математика : Модуль 1. Елементи вищої алгебри / І.П. Стороженко, В.О. Тіманюк. – Х. : вид-во НФаУ, 2012. – 41 с.
Посібник містить короткий виклад теоретичного матеріалу, в якому дано необхідну кількість визначень, формул та рекомендацій до першого модулю курсу «Вища математика» студентів спеціальностей «Технології фармацевтичних препаратів» і «Біотехнологія» Національного фармацевтичного університету. За всіма основними розділами представлені приклади розв’язання завдань з поясненнями і рекомендаціями.
Рекомендовано для організації самостійної роботи студентів фармацевтичних, медико-біологічних та економічних спеціальностей Національного фармацевтичного університету.

Методы рефрактометрии и поляриметрии / И.П. Стороженко, В.А. Тиманюк, Е.Н. Животова. – Х. : изд-во НФаУ, 2012. – 64 с.
Посібник містить огляд сучасних методів рефрактометрії та поляриметрії. Наведені теоретичні відомості, що лежать в основі цих методів, схеми пристоїв та умов проведення досліджень. Аналізуються можливості методів, їх взаємозв’язок та сумісне використання для визначення фізичних параметрів речовин, наведені приклади застосування методів.
Рекомендовано для широкого загалу наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів медико-біологічних, хімічних та хіміко-технічних вищих навчальних закладів.

Основи наукових досліджень : навч. посібн. для студ. фізичних спец. / А.В. Дегтярьов, М.Г. Кокодій, В.О. Маслов. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 80 с.
У навчальному посібнику викладено загальні відомості про науково-дослідну роботу у вищих навчальних закладах, питання пошуку та обробки науково-технічної інформації, метрології, теоретичних та експериментальних досліджень, методи обробки результатів досліджень, правила оформлення та використання результатів досліджень, правила оформлення та використання результатів досліджень. Посібник спрямований на тренування навичок самостійних наукових досліджень, розширення наукового кругозору та розвиток творчого мислення студентів.
Для студентів фізичних спеціальностей.

Высшая математика и статистика : учеб. пособ. для соиск. высш. образ. фарм. высш. учеб. заведений / Дягилева Ф.Г., Жовтонижко И.Н., Красовский И.В., Погорелов С.В., Решетняк Ю.Б., Стрижаченко А.В., Фролова Н.А.; под общ. ред. проф. А.В. Стрижаченко. – Х.: НФаУ, 2017. – 228 с.
Навчальний посібник складено відповідно з програмою курсу «Вища математика і статистика» для фармацевтичних ВНЗ. Посібник містить три розділи, в кожному з яких викладені основні теоретичні положення, наведені приклади рішень типових задач в класичній і оригінальній тематичній формі, а також дані завдання і контрольні питання для самостійного рішення.
Призначено для іноземних здобувачів вищої освіти фармацевтичних вищих навчальних закладів і фармацевтичних факультетів медичних вищих навчальних закладів.

Постановка експерименту та обробка результатів : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Дегтярьов, М.Г. Кокодій, В.О. Маслов, В.О. Тіманюк. – Х. : ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2017. – 176 с.
У навчальному посібнику викладено загальні відомості про постановку фізичного експерименту, оформлення звіту про результати вимірювань, методи оцінки похибок вимірювань. Наведено описи лабораторних робіт з розділів загальної фізики – механіки, електромагнетизму, оптики.
Посібник спрямовано на вироблення навичок проведення самостійних наукових досліджень у галузі фізики.

Вища математика і статистика. Конспект лекцій : навч.-метод. посібн. для студ. вищих фарм. навч. закладів / Стороженко І.П. – Х., 2017. – 80 с.
Навчально-методичний посібник підготовлено згідно з програмою з вищої математики і статистики та рекомендовано для студентів, що здобувають освіту в медичних і фармацевтичних ВНЗ. Кожен розділ посібника містить план, виклад теоретичного матеріалу, в якому надано необхідну кількість означень, формул, рекомендацій та історичних довідок, висновки. По всім основним розділам представлені приклади розв’язання задач з поясненням методики розв’язання.
Посібник призначено для організації аудиторної і самостійної роботи студентів, що здобувають вищу освіту в медичних і фармацевтичних ВНЗ.

Методичні вказівки

Лабораторний практикум з курсу фізики / Ю.М. Пєнкін, В.О. Тіманюк, А.В. Клочко. – Х.: вид-во УкрФА, 1999. – 108 с.
У практикумі подано опис лабораторних робіт, що традиційно виконуються студентами на кафедрі фізики НФаУ. До посібника також включені короткі правила з техніки безпеки та необхідні для виконання робіт додаткові матеріали і таблиці.
Кожна робота містить короткі теоретичні відомості, опис лабораторної установки, порядок виконання роботи, контрольні запитання та вправи.
Посібник полегшує студентам самостійну підготовку до виконання лабораторних робіт.

Математика : метод. реком. и контр.задан. для слуш. заоч. подготов. курсов. – Х. : изд-во НФаУ, 2004. – 56 с.
Методичні рекомендації містять програму з математики, основну інформацію (довідковий матеріал, методи розв’язання) з найбільш складних питань, що включені в програму фахових випробувань, список рекомендованої літератури, п’ять контрольних робіт, що охоплюють різноманітні теми з усього курсу. Створення даних методичних рекомендацій обумовлено необхідністю систематичного поглиблення навчального матеріалу та розвитку навичок розв’язання завдань, а також підготовки до вступних випробувань з математики.
Рекомендовано для учнів середніх шкіл та абітурієнтів усіх форм довузівської підготовки.

Економетрія : метод. реком. та контр. завд. для студ. екон. спец. денної та заоч. (дистан.) форм навч. – Х. : вид-во НФаУ, 2004. – 36 с.
Видання має стислий виклад необхідного теоретичного матеріалу, завдання для побудови економетричних завдань, методично-інструктивні рекомендації для виконання завдань, конкретний приклад побудови моделі, довідковий матеріал.
Призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Электрические измерения : метод.указ. клаборат раб. Ч.1. / Сост. :Кокодий Н.Г., Маслов В.А., Козлов И.И., Свич В.А., Тиманюк В.А. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 72 с.
В частині 1 описані правила підготовки та проведення фізичного експерименту, оформлення результатів, оцінки похибок вимірювань, методи побудови та обробки графіків.
Для студентів радіофізичного факультету ХНУ.

Электрические измерения : метод.указ. к лабораторным работам. Ч.2. / Сост. :Кокодий Н.Г., Маслов В.А., Козлов И.И., Свич В.А., Тиманюк В.А. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 92 с.
В частині 2 наведений опис лабораторних робіт по методам вимірювання параметрів електричних ланцюгів та матеріалів, що застосовуються в радіоелектроніці.
Для студентів радіофізичного факультету ХНУ.

Print Friendly, PDF & Email